Música do Pasado

Ola a todos. Levo xa un tempo sen escribir nesta bitácora, pero é que un mes de traballo de campo e outro de biblioteca preparando a miña tese deixáronme derreado. Estou de volta, sen embargo, o que levo traballado un tempo e que agardo que o atopedes tan fascinante como min.

Seikilos, Nationalmuseet
Columna de Seikilos, Nationalmuseet, Copenhagen, Denmark.

Normalmente non escribo sobre temas dos que non teño un coñecemento sólido, pero hoxe estou tentado a facer unha excepción. Tamén tendo a desfrutar investigando temas cunha “visibilidade baixa” no rexistro arqueolóxico coma é o caso dos mergulladores que publiquei fai xa un tempo. A música, a música antiga, e outro destes temas. Ninguén cuestiona a existencia de instrumentos musicais en tempos antigos, e temos tanto representacións coma restos materias dos mesmos no rexistro arqueolóxico. Pero como escavamos a música? Esta é unha idea que me ten fascinado por fai xa un tempo. Debo sinalar o primeiro que non teño ningún tipo de educación musical. Levo tocando o tin whistle por uns anos xa coma unha forma de combatela morriña, e inda que as melodías son cada vez menos danosas pros oíntes, isto non se pode compara cós anos de duro traballo e estudo dos profesionais. O único que pretendo eiquí é poñer algo de luz sobre un tema bastante descoñecido dende a perspectiva de alguén que traballa no pasado e gosta de escoitar música.

Continue reading Música do Pasado

Music from the Past: Seikilos Epitaph

Hello everybody. It has been a while since I wrote an entry in this blog, but a month of fieldwork and another month of setting up my dissertation work have taken the best of me. I am back, however, with a topic I have carefully working on for a while, and that I hope you find it as fascinating as I do.

Seikilos, Nationalmuseet
Seikilos Colum, Nationalmuseet, Copenhagen, Denmark.

I do not usually write about topics I do not have a good knowledge about, but today I am tempted to make an exception. I also have this tendency to enjoy researching topics with “low visibility” on the archaeological record, as in the case of my work on divers I posted some time ago. Music, ancient music, is another of these topics. Nobody questions the existence of instruments in ancient times, and we have both representations and actual remains of them in the archaeological record. But, how do you excavate music? This is an idea that has fascinated me for a very long time. I must clarify, first of all, that I have no formal education on music. I have been playing for some years the tin whistle as a way to deal with homesickness, and although my tunes are becoming less and less harmful to the listeners, that cannot be compared with the years of hard work and practising of the professionals. What I intend here is to bring some light on a rather unknown topic from the perspective of somebody who works on the past and enjoys listening to music.

Continue reading Music from the Past: Seikilos Epitaph