Category Archives: Música/Music

A Música da Odisea de Homero

Parece que a miña entrada sobre o LibreOffice non vai rematar nunca, con tantos proxectos incribles coma hai na rede. Desta volta é a reconstrución musical de como a Odisea de Homero podería haber soado cando fora cantada no século VIII AEC. Alí é nada.

Fai algún tempo escribín unhas poucas liñas sobre a melodía grega máis antiga que foi preservada, o breve pero fermoso epitafio de Seikilos. Naquel texto mencionei as dificultades de reconstruír música antiga, e o erro inconsciente que facemos cando non nos decatamos de que a música non só estaba en todas partes, pero que, ademais, en moitos dos traballos literarios que temos preservados ata hoxe a música xogou un papel central que agora non apreciamos. É por esta razón que unha iniciativa coma esta por parte de Georg Danek da Universidade de Viena e Stefan Hagel da Academia de Ciencias Austríaca, é tan fascinante. Nos últimos anos teñen desenvolto unha técnica para cantar épica de Homero baseada en como tradicións orais similares foron cantadas, axustadas, por suposto, ás métricas preservadas na lírica grega.

Continue reading A Música da Odisea de Homero

Homer’s Odyssey Music

It seems that my post on LibreOffice is never going to happen, with so many great projects floating around the web. This time it is a musical reconstruction of how Homer’s Odyssey might have sound when sung in the late 8th century BCE. Just that.

Some time ago I wrote a couple of lines on the oldest preserved Greek melody, the brief but beautiful epitaph of Seikilos. In that text I mentioned the difficulties of reconstructing ancient music, and the unconscious mistake we make when we do not realise that music was not only everywhere but that, actually, in many of the literary works we have preserved today music played a central rôle that we are missing completely.

It is for this reason that a initiative like this from Georg Danek of the University of Vienna and Stefan Hagel of the Austrian Academy of Sciences is so fascinating. They have developed in the last years a technique for singing Homeric epic based on how similar poems were sung in other epic traditions, and adjusted, of course, to the metrics preserved on Greek lyrics.

Continue reading Homer’s Odyssey Music

Música do Pasado

Ola a todos. Levo xa un tempo sen escribir nesta bitácora, pero é que un mes de traballo de campo e outro de biblioteca preparando a miña tese deixáronme derreado. Estou de volta, sen embargo, o que levo traballado un tempo e que agardo que o atopedes tan fascinante como min.

Seikilos, Nationalmuseet
Columna de Seikilos, Nationalmuseet, Copenhagen, Denmark.

Normalmente non escribo sobre temas dos que non teño un coñecemento sólido, pero hoxe estou tentado a facer unha excepción. Tamén tendo a desfrutar investigando temas cunha “visibilidade baixa” no rexistro arqueolóxico coma é o caso dos mergulladores que publiquei fai xa un tempo. A música, a música antiga, e outro destes temas. Ninguén cuestiona a existencia de instrumentos musicais en tempos antigos, e temos tanto representacións coma restos materias dos mesmos no rexistro arqueolóxico. Pero como escavamos a música? Esta é unha idea que me ten fascinado por fai xa un tempo. Debo sinalar o primeiro que non teño ningún tipo de educación musical. Levo tocando o tin whistle por uns anos xa coma unha forma de combatela morriña, e inda que as melodías son cada vez menos danosas pros oíntes, isto non se pode compara cós anos de duro traballo e estudo dos profesionais. O único que pretendo eiquí é poñer algo de luz sobre un tema bastante descoñecido dende a perspectiva de alguén que traballa no pasado e gosta de escoitar música.

Continue reading Música do Pasado

Music from the Past: Seikilos Epitaph

Hello everybody. It has been a while since I wrote an entry in this blog, but a month of fieldwork and another month of setting up my dissertation work have taken the best of me. I am back, however, with a topic I have carefully working on for a while, and that I hope you find it as fascinating as I do.

Seikilos, Nationalmuseet
Seikilos Colum, Nationalmuseet, Copenhagen, Denmark.

I do not usually write about topics I do not have a good knowledge about, but today I am tempted to make an exception. I also have this tendency to enjoy researching topics with “low visibility” on the archaeological record, as in the case of my work on divers I posted some time ago. Music, ancient music, is another of these topics. Nobody questions the existence of instruments in ancient times, and we have both representations and actual remains of them in the archaeological record. But, how do you excavate music? This is an idea that has fascinated me for a very long time. I must clarify, first of all, that I have no formal education on music. I have been playing for some years the tin whistle as a way to deal with homesickness, and although my tunes are becoming less and less harmful to the listeners, that cannot be compared with the years of hard work and practising of the professionals. What I intend here is to bring some light on a rather unknown topic from the perspective of somebody who works on the past and enjoys listening to music.

Continue reading Music from the Past: Seikilos Epitaph