O Xogo Archaeoquiz en Scratch

Coma comentara fai uns días, unha das últimas tolerías que tiven implica a creación dun xogo de preguntas sobre arqueoloxía usando Scratch. Trátase dunha linguaxe de codificación que usa bloques pra crear pequenos programas, e estou a usar programas no senso más respectuoso posible, porque levoume bastante tempo ser capaz de codificar algo tan sinxelo coma este xogo. A inspiración pra esta creación viño da preparación por parte da miña parella Elena do exame de Psicóloga Interna Residente (PIR). Ela creou infinidade de post-its con pequenas notas en diferentes temas que ela revisaba dilixentemente cada noite. O contido deste exame PIR inclúe todo texto publicado en lingua castelá sobre psicoloxía, asi que imaxinade a extensión de coñecemento requirido pra tarefa.Elena's wall of awesomeness

A pesares do criticismo xeral sobre o coñecemento enciclopédico en arqueoloxía, sempre pensei que un bo arqueólogo e unha boa arqueóloga deben de transcender os límites dos seus campos de estudo. Inda que é virtualmente imposible saber todo en arqueoloxía, iso non debería de quitarnos de ler sobre temas ou rexións fora dos nosos campos de estudo. Eu traballo en cerámica grega, polo que non estou a suxerir que podo chegar a ser un experto en zooarqueoloxía só tras ler uns libros e artigos no tema, pero facelo de tanto en tanto axúdame a entender mellor o traballo ds meus colegas, e iso nunca fai mal. Moitas veces teño atopado investigadores que non ven o valor do meu traballo ou simplemente o descartan polo uso que dou aos coñecementos adquiridos dos estudios cerámicos sobre outras culturas. E iso a pesares de que. Más aló da cultura, os mesmos problemas químicos, e as súas solucións, son comúns a moitas culturas. Está fora de debate que ler sobre outras tradicións cerámicas resultou esencial por me traballo de tese.

Type of Scratch Question

Continue reading O Xogo Archaeoquiz en Scratch

Archaeoquiz Game in Scratch

As I mentioned some days ago, one of the latest crazy ideas I have had involves the creation of a quiz game on archaeology using Scratch. This is a coding language that uses blocks to create little programs, and I am using little in the most respectful sense, because it has taken me quite a deal of time to be able to code something as simple as this game. The inspiration for its creation came from my partner Elena’s preparation of her residency exam in psychology (PIR). She created countless post-its with little notes on different topics that she diligently reviewed every night. The content of this PIR exam includes any single thing ever published in Spanish about psychology, so you can imagine the extent of knowledge required for the task.

Elena's wall of awesomeness

Despite general criticism in encyclopedic knowledge in archaeology, I have always taught that a good archaeologist must transcend the limits of its field of study. Although it is virtually impossible to know everything about everything in archaeology, that should not prevent us from just reading on topics or regions that are not our own research interest. I work on Greek pottery, so I am not suggesting I can become an expert on zooarchaeology just by reading a paper or a book, but doing so from time to time will allow me to understand better the work of my colleagues, and that never hurts. Many times I have met researchers that did not see the value or directed disagreed with me because of the use I give on my own work of pottery studies from other cultures, despite the fact that, regardless of the culture, the same chemical problems, and solutions, are crosscultural. It is beyond question that reading about other pottery traditions has been invaluable on my dissertation research.

Type of Scratch Question

Continue reading Archaeoquiz Game in Scratch

Un novo comezo pra Archaeostuff

Cando comecei esta bitácora escribira que quizais non era o mellor momento pra facelo, sobrepasado coma estaba por escribila miña tese. Vaites! Acabou sendo verdade. Inda que desfrutei moito traballando nela, os últimos meses de traballo na miña tese foron simplemente demasiado duros, demasiado estresantes pra adicar un segundo a esta bitácora. Afortunadamente, todo iso queda xa atrás, e agora non son só Dr. Emilio Rodríguez Álvarez, pero teño tempo de novo, entre un millón de solicitudes de becas postdoctorais e publicación de artigos, pra retornar a estas páxinas.

Ter sido un estudante da School of Anthropology, University of Arizona, foi unha experiencia intensa pero tamén fantástica. A pesares do pequeno gran problema de que esta universidade está localizada na parte oposta do mundo, é un gran lugar pra ser arqueólogo. Pra aqueles e aquelas non familiarizados coa arqueoloxía en America (o continente, o país son os Estados Unidos), eiquí a arqueoloxía é considerada unha subdisciplina da antropoloxía, xunto con antropoloxía sociocultural, antropoloxía lingüística, e antropoloxía biolóxica. Moi diferente do concepto europeo de arqueoloxía coma ramaxe da historia. Na miña experiencia ter sido exposto a ámbalas dúas foi fantástico.

Arizona-001
Emil Haury Building. School of Anthropology, UofA

Continue reading Un novo comezo pra Archaeostuff

A new beginning for Archaeostuff

          When I started this blog I wrote that it was not perhaps the best time to do so, overwhelmed by writing my dissertation. Well, that ended up being quite true. As much as I have enjoyed working on it, the last months of my dissertation were just too hard, to strenuous to divert any second to devote to this blog. Fortunately, that is over, and not only I am now Dr. Emilio Rodríguez Álvarez, but I have time again, among zillion postdoctoral applications and paper submissions, to come back to these pages.

          Having been a student at the School of Anthropology, University of Arizona, has been very intense, but also a fantastic learning experience. Despite the little big fact that it is located on the other side of the world from my homeland, it is a great place to be an archaeologist. For those of you not familiar with archaeology in America (the continent, the country is the US) here it is considered a subfield of Anthropology, alongside Sociocultural Anthropology, Linguistic Anthropology, and Biological Anthropology. Very different from the European concept of archaeology as a scion of history. For me it has been great to be exposed to both.

Arizona-001
Emil Haury Building. School of Anthropology, UofA

Continue reading A new beginning for Archaeostuff