Tag Archives: Xogos/Games

O Xogo Archaeoquiz en Scratch

Coma comentara fai uns días, unha das últimas tolerías que tiven implica a creación dun xogo de preguntas sobre arqueoloxía usando Scratch. Trátase dunha linguaxe de codificación que usa bloques pra crear pequenos programas, e estou a usar programas no senso más respectuoso posible, porque levoume bastante tempo ser capaz de codificar algo tan sinxelo coma este xogo. A inspiración pra esta creación viño da preparación por parte da miña parella Elena do exame de Psicóloga Interna Residente (PIR). Ela creou infinidade de post-its con pequenas notas en diferentes temas que ela revisaba dilixentemente cada noite. O contido deste exame PIR inclúe todo texto publicado en lingua castelá sobre psicoloxía, asi que imaxinade a extensión de coñecemento requirido pra tarefa.Elena's wall of awesomeness

A pesares do criticismo xeral sobre o coñecemento enciclopédico en arqueoloxía, sempre pensei que un bo arqueólogo e unha boa arqueóloga deben de transcender os límites dos seus campos de estudo. Inda que é virtualmente imposible saber todo en arqueoloxía, iso non debería de quitarnos de ler sobre temas ou rexións fora dos nosos campos de estudo. Eu traballo en cerámica grega, polo que non estou a suxerir que podo chegar a ser un experto en zooarqueoloxía só tras ler uns libros e artigos no tema, pero facelo de tanto en tanto axúdame a entender mellor o traballo ds meus colegas, e iso nunca fai mal. Moitas veces teño atopado investigadores que non ven o valor do meu traballo ou simplemente o descartan polo uso que dou aos coñecementos adquiridos dos estudios cerámicos sobre outras culturas. E iso a pesares de que. Más aló da cultura, os mesmos problemas químicos, e as súas solucións, son comúns a moitas culturas. Está fora de debate que ler sobre outras tradicións cerámicas resultou esencial por me traballo de tese.

Type of Scratch Question

Continue reading O Xogo Archaeoquiz en Scratch

Archaeoquiz Game in Scratch

As I mentioned some days ago, one of the latest crazy ideas I have had involves the creation of a quiz game on archaeology using Scratch. This is a coding language that uses blocks to create little programs, and I am using little in the most respectful sense, because it has taken me quite a deal of time to be able to code something as simple as this game. The inspiration for its creation came from my partner Elena’s preparation of her residency exam in psychology (PIR). She created countless post-its with little notes on different topics that she diligently reviewed every night. The content of this PIR exam includes any single thing ever published in Spanish about psychology, so you can imagine the extent of knowledge required for the task.

Elena's wall of awesomeness

Despite general criticism in encyclopedic knowledge in archaeology, I have always taught that a good archaeologist must transcend the limits of its field of study. Although it is virtually impossible to know everything about everything in archaeology, that should not prevent us from just reading on topics or regions that are not our own research interest. I work on Greek pottery, so I am not suggesting I can become an expert on zooarchaeology just by reading a paper or a book, but doing so from time to time will allow me to understand better the work of my colleagues, and that never hurts. Many times I have met researchers that did not see the value or directed disagreed with me because of the use I give on my own work of pottery studies from other cultures, despite the fact that, regardless of the culture, the same chemical problems, and solutions, are crosscultural. It is beyond question that reading about other pottery traditions has been invaluable on my dissertation research.

Type of Scratch Question

Continue reading Archaeoquiz Game in Scratch

The Royal Game of Ur

Last 29th of April has been International Tabletop day, a day to celebrate boardgames around the world. I love playing boardgames. Computer games are great too, no doubt, but there is something about rolling the dice with your hands, moving figures around in the board, exploring magical dungeons or chasing zombies in a Midwest town. The friends, the socialization, the drinks in between rolls… A lot of fun. And of all the events, all the internet posts and YouTube videos to celebrate this event, the best, without any doubt, is the one I am presenting you today: the Royal Game of Ur play-through with Tom Scott and Irving Finkel, the curator of the British Museum who discovered the rules on a cuneiform tablet.

ur
The Royal Game of Ur (British Museum image 120834).

Continue reading The Royal Game of Ur

Filmes e Arqueoloxía (III) Xasón e os Argonautas (1963):

Esta ten sido unha semana moi longa, así que ¿que mellor plan que outro filme de culto pra desfrutar unha tarde de domingo na casa? Tras A Furia dos Titáns e A Momia, retornamos to cinema en cor e ao traballo de Harryhausen no filme que el considerou selo seu mellor traballo, Xasón é os Argonautas.

Pra todos aqueles non familiarizados có mito, esta é a historia de Xasón, o lexítimo pero deposto príncipe de Iolcos, na súa procura do Vélaro de Ouro na fin do mundo, que neste tempo era a semi-mítica terra da Cólquida (que algúns investigares sitúan hoxe en Xeorxia). Esta aventura é coma un reencontro de estrelas do panteón mítico grego, incluíndo Herakles, Peleos, Butes, Cástor e Polideukes, Calais e Thetes, Meleagro, e a única femia do grupo, Atalanta. A tripulación varía con cada versión do mito, pero é claro que se trata da maior aventura dos mitos gregos antes da Guerra de Troia.

 

Continue reading Filmes e Arqueoloxía (III) Xasón e os Argonautas (1963):

Films and Archaeology (III) Jason and the Argonauts (1963):

This has been a very long week, so what a better plant than another cult film for Sunday afternoon at home? After Clash of Titans and The Mummy we return to colour and Harryhausen in the film he considered to be his best, Jason and the Argonauts.

For those of you not familiar with the myth, this is the story of Jason, rightful but deposed prince of Iolcos, on his quest to recover the Golden Fleece from the end of the world, which at that time was the semi-mythical land (now some scholars place n Georgia) of Cholquis. Well, his adventure and that of some of the most important heroes in Greece, such as Herakles, Peleos, Butes, Castor and Polydeuces, Calais and Thetes, Meleager and, the only woman of the crew, Atalanta. The crew members vary with each version of the myth, but it is clear this was an all-start adventure for the Greek heroes, and the most important common enterprise before the Trojan War.

Continue reading Films and Archaeology (III) Jason and the Argonauts (1963):